Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๔๐๕๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏ... (22 ก.ย. 2560)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๔๐๕๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การประชาสัมพันธ... (22 ก.ย. 2560)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๔๐๕๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การแจ้งเตือนเกี... (22 ก.ย. 2560)  
ที่ นพ 0023.1/ว13951 ลงวันที่ 21 กันยายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการติดต่อราชกา... (21 ก.ย. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๔/๑๓๕๘๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการติดต่อราชการ... (19 ก.ย. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๓๖๓๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรร... (18 ก.ย. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๓๖๓๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครอง... (18 ก.ย. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ๐๐๒๓.๒/ว๑๓๖๓๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การพิจารณาจัดสรรง... (18 ก.ย. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว809 ลงวันที่ 18 กันยายน 2560 เรื่องการรายงานผลการดำเนิ... (18 ก.ย. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๓๖๓๑ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดสรรงบประมา... (18 ก.ย. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ0023.1/ว796 , นพ0023.1/ว797 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง การ... (14 ก.ย. 2560)
ที่ นพ 0023.2/ว12934 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบ... (05 ก.ย. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.2/ว12986 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมการเบิกจ่า... (05 ก.ย. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๒๙๓๗ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต... (04 ก.ย. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๔/๑๑๗๔๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการประเ... (31 ส.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว11505 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง โครงการ"พยุงธรร... (25 ส.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๕/ ๗๐๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ราคากล... (23 ส.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๔/๑๑๑๓๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การกำกับดูแลการใ... (17 ส.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๔/๖๘๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การรายงานผลการจัดต... (17 ส.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๑๐๑๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสั... (16 ส.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

สถจ.นครพนม จัดอบรมโครงการ... (19 มิ.ย. 2560)  

สถจ.นครพนม จัดกิจกรรมปลูก... (01 ก.ค. 2559)  

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ... (17 มิ.ย. 2559)  

กิจกรรม bike for mom ของส... (20 ส.ค. 2558)

สถจ.นครพนม เป็นเจ้าภาพ ทอ... (22 ต.ค. 2557)

สถจ.นครพนม เข้าร่วมกิจกรร... (10 ต.ค. 2557)

สถจ.นครพนม ร่วมเปิดงานประ... (13 ต.ค. 2556)

กิจกรรม Big Cleaning Day ... (08 ต.ค. 2556)

ร่วมเปิดงานวันรวมน้ำใจให้... (17 ก.ย. 2556)

งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม... (14 ส.ค. 2556)

นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผ... (31 ก.ค. 2556)

คณะกรรมการตรวจรับแบบทดสอ... (31 ม.ค. 2556)

การประชุมผู้บริหารองค์กรป... (06 ธ.ค. 2555)

ประชุมผู้บริหารท้องถิ่นจั... (13 พ.ย. 2555)

การประชุมคณะกรรมการพิจารณ... (08 มิ.ย. 2555)

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแ... (07 มิ.ย. 2555)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถขยะมูลฝอย แบบเปิดเทท้าย ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทร... (14 ก.ย. 2560)  
ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางบ้านโพนสวาง นางิ้ว... (14 ก.ย. 2560)  
ประกาศ ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุงานโยธา จำนวน 1 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิ... (24 ส.ค. 2560)  
ประกาศ ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหน้าเมือง ด้วยวิธ... (23 ส.ค. 2560)
ประกาศ ประมูลจ้างงานก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ด้วยร... (23 ส.ค. 2560)
ประกาศ ประมูลจ้างงานก่อสร้างถนน คสล. และปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่จังหวัดนครพนม ... (23 ส.ค. 2560)
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนอนุสรณ์อุทิศ (เทศบาลเมืองนครพนม... (23 ส.ค. 2560)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลเมิองนครพนม จำนวน 6 จุด ... (23 ส.ค. 2560)
ที่ มท 79502/ว 375 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง แจ้งประกาศสอบราคาจ้าง โครงก... (22 ส.ค. 2560)
ที่ นพ 79502/ว 363 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัน... (22 ส.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลาง (17 ส.ค. 2560)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปรืมาตรกระบอกสูบไม่น้อบก... (17 ส.ค. 2560)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กท... (16 ส.ค. 2560)
ประกาศองคฺ์การบริหารส่วนตำยลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนออกแบบอาคารอเนกประสงค์ แบบ 2 ... (16 ส.ค. 2560)
ประกาศ ประมูลซื้อรถบบทุกขยะขนาด ๖ ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (อบต... (07 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด... (02 ส.ค. 2560)
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทางเข้าหมู่บ้านพร้อมพันธ์พัฒนา ... (27 ก.ค. 2560)
ประกาศ ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1... (17 ก.ค. 2560)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต จำนวน 3 โครงการ (อบต.นาห... (17 ก.ค. 2560)
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมน (อบต.คำเต... (17 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ ว 11338 ลว. 22 ส.ค. 2560 เรื่อง โครงการติดตามผลการขับเ... (22 ส.ค. 2560)  
ที่ นพ 0023.3/11227 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสั... (21 ส.ค. 2560)  
ที่ นพ0023.2/ว9213 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณร... (11 ก.ค. 2560)  
ด่วนมาก ที่ นพ 0023.2/ว 9200 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณราย... (11 ก.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๘๘๙๙ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ... (03 ก.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๘๙๐๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุ... (03 ก.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 8746 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เรื่อง การขอรับการสนับ... (29 มิ.ย. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๘๖๕๕ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย... (29 มิ.ย. 2560)
ด่วนมาก ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๘๖๕๕ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง การสำรวจข้อมูลด้าน... (29 มิ.ย. 2560)
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับก... (14 มิ.ย. 2560)
ด่วนที่สุดเรื่องการจัดอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกของพนักงานส่วนท้อ... (13 มิ.ย. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/6601 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การตรวจสอบการดำเนิ... (22 พ.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 4927 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 เรื่อง แจ้งการจัดสรรเงินอ... (05 เม.ย. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 4571 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 เรื่อง โครงการความร่วมมื... (29 มี.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๗๐๐๓ ลว ๑๗ พ.ย.๕๙ เรื่อง โครงการ"บ้านเวียงป่าเป้า....ปลอดจากอัค... (17 พ.ย. 2559)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว15115 ลงวันที่ 7 กันยายน 25588 เรื่อง ขอความร่วมมือรวบ... (07 ต.ค. 2559)
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๔/๑๓๗๓๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การดำเนินโครงการป... (07 ส.ค. 2559)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๔/๑๐๘๐๒ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การดำเนินโครงการประเมินคุณธ... (17 มิ.ย. 2559)
ด่วนมาก ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ว ๖๑๙ เรื่อง เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่... (19 มิ.ย. 2556)
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ว ๙๒๑๓ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ "การเจ็บป่วยฉุ... (18 มิ.ย. 2556)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th