Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๙๕๙๐ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ป... (17 ก.ค. 2560)  
ที่ นพ 0023.2/ว9213 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ... (11 ก.ค. 2560)  
ด่วนมาก ที่ นพ 0023.2/ว9200 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ... (11 ก.ค. 2560)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๙๐๗๓ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต... (05 ก.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๘๘๙๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบา... (03 ก.ค. 2560)
ด่วนที่สุด นพ 0023.1/ว8679 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เรื่อง การประชุมผู้บริหารอง... (29 มิ.ย. 2560)
ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกของพนักงานส่วนท้... (15 มิ.ย. 2560)
ด่วนมาก เรื่อง การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ... (12 มิ.ย. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 7039 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อ... (26 พ.ค. 2560)
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ที่ นพ ๐๐๒๓.๒... (26 พ.ค. 2560)
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2560 ที่ นพ 0023.2... (01 พ.ค. 2560)
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดครพนม ครั้งที่ 4/2560 ที่ นพ 0023.... (01 พ.ค. 2560)
ที่ นพ 0023.1/ว5358 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 เรื่อง การตรวจนิเทศงานเพื... (19 เม.ย. 2560)
เรื่องขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวิจัย การประเมินความพึงพอใจของผุ้... (16 ม.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ว ๖๑๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง การสำรวจข้อมูลเพื่... (16 ม.ค. 2560)
ที่ นพ 0023.1/ว 380 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 เรื่อง การสนับสนุนให้หน่ว... (11 ม.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๗๖๕๑ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู็แทนองค... (26 ธ.ค. 2559)
ที่นพ๐๐๒๓.๒/ว๑๒๗๒ลงวันที่๒๓พฤศจิกายน๒๕๕๙เรื่องแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพ... (26 ธ.ค. 2559)
ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้อง... (06 ธ.ค. 2559)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๗๔๕๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู็แทน... (02 ธ.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

สถจ.นครพนม จัดอบรมโครงการ... (19 มิ.ย. 2560)  

สถจ.นครพนม จัดกิจกรรมปลูก... (01 ก.ค. 2559)  

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ... (17 มิ.ย. 2559)  

กิจกรรม bike for mom ของส... (20 ส.ค. 2558)

สถจ.นครพนม เป็นเจ้าภาพ ทอ... (22 ต.ค. 2557)

สถจ.นครพนม เข้าร่วมกิจกรร... (10 ต.ค. 2557)

สถจ.นครพนม ร่วมเปิดงานประ... (13 ต.ค. 2556)

กิจกรรม Big Cleaning Day ... (08 ต.ค. 2556)

ร่วมเปิดงานวันรวมน้ำใจให้... (17 ก.ย. 2556)

งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม... (14 ส.ค. 2556)

นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผ... (31 ก.ค. 2556)

คณะกรรมการตรวจรับแบบทดสอ... (31 ม.ค. 2556)

การประชุมผู้บริหารองค์กรป... (06 ธ.ค. 2555)

ประชุมผู้บริหารท้องถิ่นจั... (13 พ.ย. 2555)

การประชุมคณะกรรมการพิจารณ... (08 มิ.ย. 2555)

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแ... (07 มิ.ย. 2555)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1... (17 ก.ค. 2560)  
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต จำนวน 3 โครงการ (อบต.นาห... (17 ก.ค. 2560)  
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมน (อบต.คำเต... (17 ก.ค. 2560)  
ประกาศ การประมูลราคาจ้างให้เช่าโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพขององค์การบริหารส่วนจ... (17 ก.ค. 2560)
ขอบเขตดำเนินงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและ... (03 ก.ค. 2560)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เทศบาล... (14 มิ.ย. 2560)
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบ... (14 มิ.ย. 2560)
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมน หมู่ที่ 1... (26 พ.ค. 2560)
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลดต์คอนกรีต ถนนพิทักษ์สันติ (เทศบาลเมืองน... (26 พ.ค. 2560)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยก... (05 พ.ค. 2560)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยก... (05 พ.ค. 2560)
ประกาศ ประมูลจ้างงานก่อสร้างถนน คสล.ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส... (04 พ.ค. 2560)
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนอภิบาลบัญชา ช่วงจุดเริ่มต้... (04 พ.ค. 2560)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง การประมูลราคาให้เช่าโรงงานผลิตปุ๋ยอ... (01 พ.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 14 บ้านเเ... (27 เม.ย. 2560)
ประกาศประมูลราคาให้เช่าโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนค... (27 เม.ย. 2560)
ประกาศ สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปรืมาตรกระบอกสูบไ... (31 ม.ค. 2560)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าศูนย์พัฒนาเด็กเล... (26 ม.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็นหหรือหากใ... (26 ม.ค. 2560)
ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Auction) โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้... (16 พ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
ที่ นพ0023.2/ว9213 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณร... (11 ก.ค. 2560)  
ด่วนมาก ที่ นพ 0023.2/ว 9200 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณราย... (11 ก.ค. 2560)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๘๘๙๙ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ... (03 ก.ค. 2560)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๘๙๐๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุ... (03 ก.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 8746 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เรื่อง การขอรับการสนับ... (29 มิ.ย. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๘๖๕๕ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย... (29 มิ.ย. 2560)
ด่วนมาก ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๘๖๕๕ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง การสำรวจข้อมูลด้าน... (29 มิ.ย. 2560)
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับก... (14 มิ.ย. 2560)
ด่วนที่สุดเรื่องการจัดอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกของพนักงานส่วนท้อ... (13 มิ.ย. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/6601 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การตรวจสอบการดำเนิ... (22 พ.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 4927 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 เรื่อง แจ้งการจัดสรรเงินอ... (05 เม.ย. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 4571 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 เรื่อง โครงการความร่วมมื... (29 มี.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๗๐๐๓ ลว ๑๗ พ.ย.๕๙ เรื่อง โครงการ"บ้านเวียงป่าเป้า....ปลอดจากอัค... (17 พ.ย. 2559)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว15115 ลงวันที่ 7 กันยายน 25588 เรื่อง ขอความร่วมมือรวบ... (07 ต.ค. 2559)
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๔/๑๓๗๓๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การดำเนินโครงการป... (07 ส.ค. 2559)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๔/๑๐๘๐๒ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การดำเนินโครงการประเมินคุณธ... (17 มิ.ย. 2559)
ด่วนมาก ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ว ๖๑๙ เรื่อง เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่... (19 มิ.ย. 2556)
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ว ๙๒๑๓ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ "การเจ็บป่วยฉุ... (18 มิ.ย. 2556)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ว ๙๒๑๐ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี... (18 มิ.ย. 2556)
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ว ๙๗๕๐ เรื่อง ขอเน้นย้ำการควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ข... (17 มิ.ย. 2556)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th