Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ นพ 0023.1/ว 466 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์... (18 เม.ย. 2562)  
ที่ นพ๐๐๒๓.๒/ว๔๖๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถา... (17 เม.ย. 2562)  
การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 (11 เม.ย. 2562)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.2/ว5569 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการก... (11 เม.ย. 2562)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง การสำรวจข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญห... (11 เม.ย. 2562)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๕๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ... (11 เม.ย. 2562)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๔๓๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียร... (05 เม.ย. 2562)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๔๑๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ... (05 เม.ย. 2562)
ที่ นพ 0023.2/ว 5398 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ... (05 เม.ย. 2562)
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.4ว1366 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562... (05 เม.ย. 2562)
ที่ นพ 0023.2/ว5379 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติแ... (05 เม.ย. 2562)
ที่ นพ 0023.2/ว 5299 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ... (04 เม.ย. 2562)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๒๕๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศสิทธิประโยชน์ของพนักงาน... (04 เม.ย. 2562)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๒๙๖ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศสิทธิประโยชน์ของพนักงาน... (04 เม.ย. 2562)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๕๑๒๖ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบ... (01 เม.ย. 2562)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๕๐๓๓ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบา... (29 มี.ค. 2562)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๕๐๑๙ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต... (28 มี.ค. 2562)
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๔/ว ๔๖๕๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเ... (27 มี.ค. 2562)
นพ 0023.1/ว 4749 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 เรื่อง การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบ... (25 มี.ค. 2562)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๓๙๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบร... (25 มี.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

สถจ.นครพนม จัดกิจกรรมรณรง... (09 ม.ค. 2562)  

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีวางพาน... (15 พ.ย. 2561)  

สถจ.นครพนม จัดกิจกรรม “เม... (04 ก.ย. 2561)  

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีถวายเค... (14 ส.ค. 2561)

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีลงนามถ... (14 ส.ค. 2561)

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีทำบุญต... (14 ส.ค. 2561)

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีบวงสรว... (13 ก.ค. 2561)

สถจ.นครพนม ร่วมโครงการจัง... (14 มิ.ย. 2561)

สถจ.นครพนม ร่วมกิจกรรมวัน... (01 มิ.ย. 2561)

สถจ.นครพนม จัดอบรมโครงการ... (19 มิ.ย. 2560)

สถจ.นครพนม จัดกิจกรรมปลูก... (01 ก.ค. 2559)

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ... (17 มิ.ย. 2559)

กิจกรรม bike for mom ของส... (20 ส.ค. 2558)

สถจ.นครพนม เป็นเจ้าภาพ ทอ... (22 ต.ค. 2557)

สถจ.นครพนม เข้าร่วมกิจกรร... (10 ต.ค. 2557)

สถจ.นครพนม ร่วมเปิดงานประ... (13 ต.ค. 2556)

กิจกรรม Big Cleaning Day ... (08 ต.ค. 2556)

ร่วมเปิดงานวันรวมน้ำใจให้... (17 ก.ย. 2556)

งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม... (14 ส.ค. 2556)

นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผ... (31 ก.ค. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ... (10 เม.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเสื่้่อมสภาพและชำรุด หร... (10 เม.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง การประมูลราคาให้เช่าโรงงานผลิตพลังงา... (04 เม.ย. 2562)  
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหว... (20 มี.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหว... (14 มี.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม ที่ นพ 52005 ว 610 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง เผ... (13 มี.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะและเก้าอี้นัก... (06 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่านจังหวัดนครพนม เรื่อง การประมูลราคาให้้เช่าอาคารและสิ่งปลู... (25 ก.พ. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง การประมูลราคาให้เช่าโรงงานผลิตปุ๋ยอิ... (25 ก.พ. 2562)
ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนใน... (20 ก.พ. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนค... (11 ก.พ. 2562)
เอกสารประกอบการประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8,2 อบต.โพนทอง ตำบลโพนทอง ... (30 ม.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดขยายหนองโสก หม... (24 ธ.ค. 2561)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าวโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด... (27 ก.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้่างก่อสร้าง (27 ก.ย. 2561)
ประกาศงานประกวดราคาอีเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.โพนทอง อ.บ้านแพง (21 ก.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง โครงการจ้างก่อสร้าง(วิธีเฉพาะเจาะจง)29 โคร... (13 ก.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง โครงการจ้างก่อสร้าง(วิธีเฉพาะเจาะจง)29 โคร... (13 ก.ย. 2561)
ประกาดเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดการจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำและขยายผิวจราจร ... (13 ก.ย. 2561)
ประกาดเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีเทพ (13 ก.ย. 2561)
Responsive image
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2562 (29 มี.ค. 2562)  
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 3/2562 (29 มี.ค. 2562)  
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2562 (01 มี.ค. 2562)  
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 2/2562 (28 ก.พ. 2562)
มติ อบต. ครั้งที่ 1/2562 (30 ม.ค. 2562)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 1/2562 (28 ม.ค. 2562)
มติ อบต. ครั้งที่ 13/2561 (04 ม.ค. 2562)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 12/2561 (24 ธ.ค. 2561)
มติ อบต. ครั้งที่ 12/2561 (11 ธ.ค. 2561)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 11/2561 (06 ธ.ค. 2561)
มติ อบต. ครั้งที่ 11/2561 (06 พ.ย. 2561)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 10/2561 (01 พ.ย. 2561)
มติ อบต. ครั้งที่ 10/2561 (28 ก.ย. 2561)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 9/2561 (27 ก.ย. 2561)
มติ อบต. ครั้งที่ 9/2561 (31 ส.ค. 2561)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 8/2561 (27 ส.ค. 2561)
มติ อบต. ครั้งที่ 8/2561 (01 ส.ค. 2561)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 7/2561 (01 ส.ค. 2561)
มติ อบต. ครั้งที่ 6/2561 (06 ก.ค. 2561)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 6/2561 (02 ก.ค. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4ว 5647 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่... (17 เม.ย. 2562)  
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0023.4ว 5129 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 เรื่อง ขอให้ทบทว... (01 เม.ย. 2562)  
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ.0023.4ว378 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 เรื่อง กฎกระทรวงก... (20 มี.ค. 2562)  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ นพ 0023.4 ว4091 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง... (13 มี.ค. 2562)
หนังสือจังหวัดนครพนม นพ 0023.4ว3257 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แนวทางปฏิ... (28 ก.พ. 2562)
หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4ว2388 ลงวันที่ 11 ก.พ.2562 เรื่อง ร... (11 ก.พ. 2562)
หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4ว2389 ลงวันที่ 11 ก.พ.2562 เรื่อง ร... (11 ก.พ. 2562)
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0023.4ว2342 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง รายงา... (11 ก.พ. 2562)
หนังสือ สถจ.นครพนม ที่ นพ 0023.4206 ลงวันที่ 8 ก.พ.2562 เรื่อง ของความอนุเคราะห์... (08 ก.พ. 2562)
หนังสือสถจ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4ว205 ลงวันที่ 8 ก.พ.2562 เรื่อง ขอทราบ... (08 ก.พ. 2562)
หนังสือ สถจ.นครพนม ที่ นพ 0023.4185 ลงวันที่ 5 ก.พ.2562 เรื่อง ขอเปลี่ยนเลขหนังส... (05 ก.พ. 2562)
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0023.4 -171 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง แนวทางทูล... (01 ก.พ. 2562)
หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4ว172 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื... (01 ก.พ. 2562)
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0023.4ว 1685 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง การใช้ดุ... (31 ม.ค. 2562)
หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4ว 1691 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่... (31 ม.ค. 2562)
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0023.4 ว1391 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 เรื่อง ข้อเสนอแ... (31 ม.ค. 2562)
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0023.4 ว1296 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 เรื่อง การทำกิจ... (31 ม.ค. 2562)
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0023.4 ว1295 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 เรื่อง ขอความคิ... (31 ม.ค. 2562)
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๐๒๓.๑/ว ๑๔๐๑๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื... (16 ต.ค. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว1030 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดทำบันทึกท้อง... (11 ต.ค. 2561)
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive imageสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th