Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๓๔๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื... (13 พ.ย. 2560)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๓๔๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพัน... (13 พ.ย. 2560)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๐๗๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายป... (08 พ.ย. 2560)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๐๗๓ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่อง... (08 พ.ย. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๐๗๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ... (08 พ.ย. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๐๗๘ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศรับสมัครข้าราชการอง... (08 พ.ย. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๐๕๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส... (07 พ.ย. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๙๑๐ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเ... (03 พ.ย. 2560)
ที่ นพ0023.1/ว956 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของส... (02 พ.ย. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ0023.1/ว15820 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง วันรักต้นไม้ประจ... (01 พ.ย. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๙๔๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเลขที่ตำแหน่งของพนักงานคร... (27 ต.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๔/๙๓๐ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติก... (24 ต.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๔/๑๕๔๔๐ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณ... (24 ต.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๔/๑๕๔๓๙ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาด... (24 ต.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๕๐๙๕ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพนักงา... (16 ต.ค. 2560)
ที่ นพ 0023.2/ว877 ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 2560 เรื่อง สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์จะเข้าร่... (11 ต.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๔๘๖๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประ... (11 ต.ค. 2560)
ที่ นพ 0023.2/ว14671 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบา... (06 ต.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๔๖๒๔ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต... (05 ต.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๔๔๕๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิ... (02 ต.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

สถจ.นครพนม จัดอบรมโครงการ... (19 มิ.ย. 2560)  

สถจ.นครพนม จัดกิจกรรมปลูก... (01 ก.ค. 2559)  

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ... (17 มิ.ย. 2559)  

กิจกรรม bike for mom ของส... (20 ส.ค. 2558)

สถจ.นครพนม เป็นเจ้าภาพ ทอ... (22 ต.ค. 2557)

สถจ.นครพนม เข้าร่วมกิจกรร... (10 ต.ค. 2557)

สถจ.นครพนม ร่วมเปิดงานประ... (13 ต.ค. 2556)

กิจกรรม Big Cleaning Day ... (08 ต.ค. 2556)

ร่วมเปิดงานวันรวมน้ำใจให้... (17 ก.ย. 2556)

งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม... (14 ส.ค. 2556)

นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผ... (31 ก.ค. 2556)

คณะกรรมการตรวจรับแบบทดสอ... (31 ม.ค. 2556)

การประชุมผู้บริหารองค์กรป... (06 ธ.ค. 2555)

ประชุมผู้บริหารท้องถิ่นจั... (13 พ.ย. 2555)

การประชุมคณะกรรมการพิจารณ... (08 มิ.ย. 2555)

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแ... (07 มิ.ย. 2555)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (อ... (02 พ.ย. 2560)  
ประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (อ... (02 พ.ย. 2560)  
ประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง - ดิน ในพื้นที่... (06 ต.ค. 2560)  
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถขยะมูลฝอย แบบเปิดเทท้าย ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทร... (14 ก.ย. 2560)
ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางบ้านโพนสวาง นางิ้ว... (14 ก.ย. 2560)
ประกาศ ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุงานโยธา จำนวน 1 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิ... (24 ส.ค. 2560)
ประกาศ ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหน้าเมือง ด้วยวิธ... (23 ส.ค. 2560)
ประกาศ ประมูลจ้างงานก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ด้วยร... (23 ส.ค. 2560)
ประกาศ ประมูลจ้างงานก่อสร้างถนน คสล. และปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่จังหวัดนครพนม ... (23 ส.ค. 2560)
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนอนุสรณ์อุทิศ (เทศบาลเมืองนครพนม... (23 ส.ค. 2560)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลเมิองนครพนม จำนวน 6 จุด ... (23 ส.ค. 2560)
ที่ มท 79502/ว 375 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง แจ้งประกาศสอบราคาจ้าง โครงก... (22 ส.ค. 2560)
ที่ นพ 79502/ว 363 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัน... (22 ส.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลาง (17 ส.ค. 2560)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปรืมาตรกระบอกสูบไม่น้อบก... (17 ส.ค. 2560)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กท... (16 ส.ค. 2560)
ประกาศองคฺ์การบริหารส่วนตำยลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนออกแบบอาคารอเนกประสงค์ แบบ 2 ... (16 ส.ค. 2560)
ประกาศ ประมูลซื้อรถบบทุกขยะขนาด ๖ ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (อบต... (07 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด... (02 ส.ค. 2560)
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทางเข้าหมู่บ้านพร้อมพันธ์พัฒนา ... (27 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๓๔๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื... (13 พ.ย. 2560)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๓๔๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพัน... (13 พ.ย. 2560)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๐๗๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายป... (08 พ.ย. 2560)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๐๗๓ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่อง... (08 พ.ย. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๐๗๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ... (08 พ.ย. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๐๗๘ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศรับสมัครข้าราชการอง... (08 พ.ย. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๐๕๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส... (07 พ.ย. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๖๔๑ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประ... (27 ต.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๖๓๘ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประ... (27 ต.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๖๓๙ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ... (27 ต.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๕๔๓๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเ... (24 ต.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว15421 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เรื่อง การขอรับการสนับสน... (20 ต.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว15297 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เรื่อง ติดตามสถานการณ์อุ... (19 ต.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๕๐๙๕ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพนักงา... (16 ต.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 14648 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโค... (03 ต.ค. 2560)
ที่ นพ 0023.4/14468- 14478ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินง... (29 ก.ย. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ ว 11338 ลว. 22 ส.ค. 2560 เรื่อง โครงการติดตามผลการขับเ... (22 ส.ค. 2560)
ที่ นพ 0023.3/11227 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสั... (21 ส.ค. 2560)
ที่ นพ0023.2/ว9213 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณร... (11 ก.ค. 2560)
ด่วนมาก ที่ นพ 0023.2/ว 9200 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณราย... (11 ก.ค. 2560)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th