Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
Responsive image
นายสัญติยากร พรมวัง
ท้องถิ่นอำเภอเมืองนครพนม
Responsive image
พ.จ.ท.ปรีชา ประภาแก้ว
ท้องถิ่นอำเภอบ้านแพง
Responsive image
นายสุขสันต์ ศรีวรสาร
ท้องถิ่นอำเภอศรีสงคราม
Responsive image
นายสุระปรีชา ไตรยะถา
ท้องถิ่นอำเภอท่าอุเทน
Responsive image
นางอรทัย แพงษา
ท้องถิ่นอำเภอนาหว้า
Responsive image
นายเสรี หาญกล้า
ท้องถิ่นอำเภอนาแก
Responsive image
นายเอกพันธ์ ผดุงสิทธิธรรม
ท้องถิ่นอำเภอธาตุพนม
Responsive image
นายอดิพงษ์ จันทศ
ท้องถิ่นอำเภอปลาปาก
Responsive image
นายยุทธรงค์ คำมุก
ท้องถิ่นอำเภอเรณูนคร
Responsive image
นายชัชวาลย์ งอยภูธร
ท้องถิ่นอำเภอนาทม
Responsive image
นางพิณรัตน์ พ่อคำจันทร์
ท้องถิ่นอำเภอวังยาง
Responsive image
นางสุกัญญา บุพศิริ
ท้องถิ่นอำเภอโพนสวรรค์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th