Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวกลุ่มงานบริการสาธารณะและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
การปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานกำกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข่าวกลุ่มงานบริการสาธารณะและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 พ.ค. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.6/ว 1769 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 (ว 1894)
17 พ.ค. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.6/ 5360 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 (ว 1894)
17 พ.ค. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.6/ 5362 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 (ว 1894)
17 พ.ค. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.6/ 5363 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 (ว 1894)
16 พ.ค. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.6/ว 1756 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเน้นย้ำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ว 1849)
16 พ.ค. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.6/ 5318 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเน้นย้ำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ว 1849)
16 พ.ค. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.6/ 5319 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเน้นย้ำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ว 1849)
14 พ.ค. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.6/ว 584 ลงวันที่ 14 พฟษภาคม 2567 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดในสถานศึกษา
13 พ.ค. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.6/ว 1681 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เรื่อง การถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ว 1720)
13 พ.ค. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.6/ 5112 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เรื่อง การถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ว 1720)สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th