Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 ก.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.5/ว 4311 ลงวันที่ 22 ก.ย. 2563 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม
21 ก.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.5/ว4292 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอบการกระจายอำนาจให้ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2563
21 ก.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.5/ว4283 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้ อปท. ประจำเดือนมิถุนายน 2563
21 ก.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.5/ว4284 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้ อปท. ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
18 ก.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.5/ว 4269 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา สำหรับ ศพด.ไตรมาส 4 เพิ่มเติม
17 ก.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.5/ว 4235 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17 ก.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.5/ว 4236 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17 ก.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.5/ว 4237 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 เรื่องการโอนเงินจัดสรร ฯ สงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ งวดที่ 4 (เดือนกันยายน 2563)
17 ก.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.5/ว 4199 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 เรื่องการโอนเงินจัดสรร ฯ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 5
17 ก.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.5/ว 4198 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 เรื่องการโอนเงินจัดสรร ฯ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนสิงหาคม 2563สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th