Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 ต.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 1054 ลว. 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งการโอนเงินรายได้ค่าใบอนุญาตขายสุรา ประจำเดือน กันยายน 2561 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22 ต.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 1055 ลว. 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562
22 ต.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 14366 ลว. 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)
22 ต.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 14363 ลว. 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง การดอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกาาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)
22 ต.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว14365 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลาง
22 ต.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 14373 ลว. 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร (นม) และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 1
16 ต.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 14052 ลว. 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งการโอนขายบิลเงินภาษีและค่าะรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2561
16 ต.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 14049 ลว. 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 ต.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 1039 ลว. 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย
11 ต.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 13860 ลว. 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th