Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 พ.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 17032 ลว.27พ.ย.62 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2562
25 พ.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 1516 ลว.25พ.ย.62 เรื่อง การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
18 พ.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 16471 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
14 พ.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.5ว16331 ลว 14 พย.62การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ ของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
14 พ.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 16336 ลว.14พ.ย.62 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาาีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนตุลาคม 2
14 พ.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/16334 ลว14พ.ย.62 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงา
13 พ.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 1448 ลว.13พ.ย.62 เรื่อง การแจ้งโอนเงินรายได้ค่าใบอนุญาตขายสุรา เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
05 พ.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 15865 ลว5พย.62 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกาาภาคบังคับ (ค่าเงิน
05 พ.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0032.5/ว 15864 ลว5พย.62 เรื่อง ประกาศหลักเหณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
04 พ.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 1379 ลว.31 ต.ค.62 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th