Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
02 ธ.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.5/ว 1970 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เรื่อง การนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนตุลาคม 2563
02 ธ.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.5/ว 1971 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เรื่อง แจ้งโอนเงินรายได้ค่าใบอนุญาตขายสุรา เดือน กันยายน - ตุลาคม 2563
01 ธ.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 5381 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เรื่อง โอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เดือนมิถุนายน – กันยายน 2563)
30 พ.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.5/16048 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (ด้วยกระดาษ) เข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เดือนตุลาคม 2563
30 พ.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.5/ 16047 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชี อบจ. (ผ่านอินเทอร์เน็ต) เดือน ต.ค.63
30 พ.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.5/ว 5368 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 10-2563
27 พ.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.5/ว 1949 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แจ้ง อบจ.นครพนม และ ทม.นครพนม)
27 พ.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.5/ว 1950 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แจ้ง ท้องถิ่นอำเภอ)
27 พ.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.5/ว1951 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติมเดือนตุลาคม 2563
27 พ.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.5/ว 5322 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563)สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th