Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ม.ค. 2565 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 5801 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง "เปิดใจ ไขปัญหา ท้องถิ่นถามมา สตง.ตอบไป"
12 ม.ค. 2565 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 178 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เรื่อง แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
12 ม.ค. 2565 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 179 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เรื่อง แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อบจ.นพ. และ ทม.นพ.)
07 ม.ค. 2565 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 66 ลงวันที่ 7 มกราคม 2565 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)
04 ม.ค. 2565 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.5/ว 5754 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเ
04 ม.ค. 2565 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 5797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนายข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
04 ม.ค. 2565 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.5/ว 5825 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง แจ้งกำหนดการใฃฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
04 ม.ค. 2565 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 5758 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564
04 ม.ค. 2565 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 5802 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
30 ธ.ค. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.5/1507 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติมเดือนกันยายน 2564สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th