Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 ส.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 826 ลว. 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง โอนจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2561
14 ส.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ 10659 ลว. 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2561
10 ส.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 822 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เรื่อง การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
09 ส.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 861 ลว. 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3)
08 ส.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 10440 ลว. 8 สิงหาคม 2561 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 4 (เด
07 ส.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 846 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ
07 ส.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 10380 ลว. 6 สิงหาคม 2561 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกินเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ให้แก่
06 ส.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 10226 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เรื่อง การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
02 ส.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 830 ลว. 1 สิงหาคม 2561 เรื่อง แจ้งการโอนเงินรายได้ค่าใบอนุญาตขายสุรา ประจำเดือน มิถุนายน 2561 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
02 ส.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 831 ลว. 1 สิงหาคม 2561 เรื่อง การนำรายได้ค่าใบอนุญาตด้านป่าไม้และน้ำบาดาลเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th