Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 ก.ค. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2560
12 ก.ค. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 9339 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2560
12 ก.ค. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 572 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
04 ก.ค. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 556 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เรื่องการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
03 ก.ค. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว8898 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประะมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560)
26 มิ.ย. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว8535 ลงวนัที่ 26 มิถุนายน 2560 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
26 มิ.ย. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 8536 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เรื่อง รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่ง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22 มิ.ย. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว8435 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เรื่อง การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบุรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
22 มิ.ย. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พ.ค.60
22 มิ.ย. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.5/ว 516 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เรื่อง แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th