Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
02 ก.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.1/ว 2915 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อ อปท. ทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO ระบบใหม่)
02 ก.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.1/ว 894 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
02 ก.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.1/ว 2916 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรม
30 มิ.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๘๘๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (เกษียณสร้างสุข Happy Retirement) รุ่นที่ 3
30 มิ.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 2873 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจเรื่องการบริการข้อมูลวิชาการด้านธรณีวิทยา
30 มิ.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๘๘๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
29 มิ.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.1/ว 2778 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือออกหนังสือรับรองรายได้
26 มิ.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 2813 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO ระบบใหม่) พ.ศ. 2563 ด้านที่ 5 การบริหารจัดการน้ำ
26 มิ.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.1/ว 2810 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เรื่อง การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบข้อมูลกลาง อปท. (info.dla.go.th.) ระบบใหม่
25 มิ.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 862 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เรื่อง การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th