Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 มิ.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 8321 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม
18 มิ.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 8612 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13 มิ.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.1/ว 719 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เรื่อง การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 มิ.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๘๓๕๑ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
12 มิ.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ืที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๘๓๕๐ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น "เกษียณสร้างสุข" (Happy Retirement) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑
11 มิ.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 697 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรื่อง โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย (เพิ่มเติม)" รุ่นที่ 41 - 45
11 มิ.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 8240 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2562
11 มิ.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๘๒๓๖ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๒
11 มิ.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.1/ว 702 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2562
10 มิ.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ๐๐๒๓.๒/ว๘๑๖๗ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th