Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 ส.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๙๙๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๒๕-๔๔
15 ส.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.1/ว 11615 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562
15 ส.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.1/ว 979 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร กฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 9
15 ส.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.1/ว 11475 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพ : ท้องถิ่นไทยร่วมใจป้องกันภัยและเฝ้าระวังไข้หวัดนกแบบบูรณาการ"
15 ส.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.1/ว 11474 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา รุ่นที่ 26
15 ส.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.4/ว 985 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการส่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมอบรมหลักสูตร"ผู้นำยุคใหม่ปฏิรูปความโปร่งใส ต้านทุจริต"
13 ส.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๔๖๔ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
13 ส.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.1/ว 11473 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
09 ส.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๙๕๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง เร่งรัดแผนปฏิบัติงานและมาตรการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
09 ส.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๙๔๙ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งปรับกำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th