Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 เม.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 1453 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Co
02 เม.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.1/ว 430 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2563 และการประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
01 เม.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 426 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 63 กลับต้นสังกัด
31 มี.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๔๑๗ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีเร่งด่วน
30 มี.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 1324 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เรื่อง แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
30 มี.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๓๒๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง งดกิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานมนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)
27 มี.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด นพ 0023.1/ว 1288 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง แจ้งงดการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
25 มี.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว393 ลว. 25 มีนาคม 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อหุ่นยนต์สวัสดีสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กปฐมวัย สังกัด อปท.
23 มี.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ
23 มี.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว380 ลว. 23 มีนาคม 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท ป.เอกสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th