Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 เม.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.1/ว 466 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช.
17 เม.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ๐๐๒๓.๒/ว๔๖๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ ๑๙
11 เม.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๕๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) งวดที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)
11 เม.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง การสำรวจข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าราชการหรือพนักงานครู สายงานการสอนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11 เม.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.2/ว5569 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
11 เม.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
05 เม.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว5379 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2563
05 เม.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.4ว1366 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
05 เม.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 5398 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562
05 เม.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๔๑๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช้าบ้าน) งวดที่ ๓ (เมษายา - มิถุนายน ๒๕๖๒)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th