Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 ธ.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 18409 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤสจิกายน 2561
18 ธ.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 18466 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ขอรับบริการในโครงการการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No
18 ธ.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.1/ว 1315 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
17 ธ.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.1/ว 1307 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกโครงการดีเด่นโครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 2562
13 ธ.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๒๘๘ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ ๘
12 ธ.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 18031 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7)
12 ธ.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว18034 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย และหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 ธ.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 17960 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 12/2561
07 ธ.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๒๗๐ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ ๗๔"
06 ธ.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว17826 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เรื่อง แจ้งมติคณะกกรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 11/2561

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th