Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
บริหารงานบุคคลเทศบาล
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 พ.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/๗๒๘๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
21 พ.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/๗๒๘๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
17 พ.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 604 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
17 พ.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 605 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "หลักฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น " รุ่นที่ 5
16 พ.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๙๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล" รุ่นที่ ๖
14 พ.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๘๔๖๗ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรสูตรปฐมนิเทศข้าราชหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่เพิ่มเติม รุ่นที่ ๓๘ - รุ่นที่ ๔๓
13 พ.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 6865 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เรื่อง สุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
13 พ.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 6924 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
08 พ.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๖๗๔๒ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
03 พ.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 6598 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th