Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
บริหารงานบุคคลเทศบาล
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 ม.ค. 2565 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 299 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565 เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
12 ม.ค. 2565 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 38 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เรื่อง โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
12 ม.ค. 2565 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 175 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2562
11 ม.ค. 2565 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด นพ 0023.2/ว 134 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 เรื่อง การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายหลังเทศกาลปีใหม่
11 ม.ค. 2565 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 137 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีการพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิดทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการในเรื่องที่ผู้นั้นถูกลงโทษทางวินัยไปแล้ว
10 ม.ค. 2565 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 110 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา
07 ม.ค. 2565 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 65 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 เรื่อง การแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันเพือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น พ.ศ.2564
06 ม.ค. 2565 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 5788 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครุและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน 2563
05 ม.ค. 2565 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 4 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 เรื่อง แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 34 - รุ่นที่ 37 และหลักสูตรนักสังคมสงเคราะห์ รุ่น 2
05 ม.ค. 2565 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 5789 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th