Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
บริหารงานบุคคลเทศบาล
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 ม.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๘๑ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งปรับปรุงโปแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สปสช.
15 ม.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 677 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561
11 ม.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๕๗๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง โครงการสัมมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในคูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
07 ม.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๒๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ประชมสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning
02 ม.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 19033 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทะเบียน สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น
28 ธ.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๘๙๗๕ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๕ (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๑
28 ธ.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๘๙๗๓ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๑
27 ธ.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๘๙๒๑ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม
26 ธ.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๘๘๖๘ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดกาศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ ๑
25 ธ.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 18716 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th