Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
บริหารงานบุคคลเทศบาล
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
09 ก.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๔๐๖๒ เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจารราชการ
02 ก.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 3967 ลงวันที่ 2 กันายน 2563 เรื่อง สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
02 ก.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๓๙๖๓ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
31 ส.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 1181 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้นข้าราชการครูหรือพนักงานครู) เพื่อประกอบการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
31 ส.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๘๖ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจ้างผู้สูงอายุทักษะและประสบการณ์สูงเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
24 ส.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วน ที่ นพ 0023.2/ว 3755 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เรื่อง กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2563
20 ส.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๑๔๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง สำรวจข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้นข้าราชการครูหรือพนักงานครู)
19 ส.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๓๗๑๐ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ ๓๐ - ๓๓
17 ส.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๑๔ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว
14 ส.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 3610 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th