Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
บริหารงานบุคคลเทศบาล
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 มี.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 360 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 เรื่อง เร่งรัดและติดตามการดำเนินการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
18 มี.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 4408 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอทราบข้อมูลผู้มาช่วยราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
18 มี.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 4410 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
18 มี.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 4416 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 เรื่อง กำหนดเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งกรณีการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่
18 มี.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 4419 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสารสนเทศยุค 4.0 Information Management System 4.0 (IMS 4.0)
15 มี.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 350 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม
08 มี.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๓๙๒๙ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม แทนตำแหน่งที่ว่าง
06 มี.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๓๖๑๓ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการบริหารจัดการชุมชนอย่างยืน" ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิงค้าโอทอป (OTOP) การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะสถาปัตยก
05 มี.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 285 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม
05 มี.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 286 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th