Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

16 พ.ย. 2563
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม สถจ.นครพนม ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

26 ต.ค. 2563
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

26 ต.ค. 2563
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม สถจ.นครพนม จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รุ่นที่ 1

22 ต.ค. 2563
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีส่งมอบวัสดุ เคมีภัณฑ์ ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

19 ต.ค. 2563
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) นครพนม ครั้งที่ 10/2563

16 ต.ค. 2563
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการโอนพนักงานเทศบาลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นระดับจังหวัด จังหวัดนครพนม

16 ต.ค. 2563
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมพิจารณาตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

06 ส.ค. 2563
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่่วนมาก ที่ นพ 0023.4/ว 3484 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองที่อุทธรณ์เกินระะยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

09 ม.ค. 2562
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม สถจ.นครพนม จัดกิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดนครพนม

15 พ.ย. 2561
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม สถจ.นครพนม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th