Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข่าวงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 เม.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 1881 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2
22 เม.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 1882 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง เลื่อนกำหนดการ๕รงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่้นฯ
22 เม.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม (แจ้ง อบจ,ทม.)ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 504 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือพิจารณาและเสนอประเด็นเชิงโนบายด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
22 เม.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 504 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือพิจารณาและเสนอประเด็นเชิงโนบายด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
22 เม.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 1895 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 แจ้งการเลื่อนโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
22 เม.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม แจ้งอำเภอบ้านแพง ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/4083 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรื่อง ขอให้ขุดลอกร่องแม่น้ำโขง
22 เม.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 1905 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โ๕รงการ “Pre Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E - Commerce”
22 เม.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 1896 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 เรื่อง การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปี งบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1)
22 เม.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 1896 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 เรื่อง การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปี งบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1)
22 เม.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 508 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 เรื่อง การบรรยายหัวข้อ การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 สำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้งานในระยยจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR)สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th