Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวกลุ่มงานบริการสาธารณะและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
การปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานกำกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข่าวงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 มิ.ย. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 471 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2567 (ว2347)
18 มิ.ย. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 742 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2567 (ว2347) _ แจ้ง อบจ. นพ ._ ทม.
18 มิ.ย. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 743 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เรื่อง การสำรวจความต้องการเข้าร่วมการฝึกอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
18 มิ.ย. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 744 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เรื่อง การสำรวจความต้องการเข้าร่วมการฝึกอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ _ แจ้ง อบจ.ทม.
18 มิ.ย. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/6204 ลงวันที่ 7 มิ.ย.2567 เรื่อง ขอประสานการดำเนินการร่วมกันในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน (ว 2161)_ แจ้ง อบจ.
18 มิ.ย. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 745 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัยก่อนการประชุมระดับชาติครั้งที่ 10 Pre-Conference ในหัวข้อ พลังของการเล่น (The Power of Play) (ว2271)
18 มิ.ย. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 2209 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เรื่อง ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2567 รอบเดือนเมษายน (ว2337)
18 มิ.ย. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/6648 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เรื่อง ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2567 รอบเดือนเมษายน (ว2337) _ แจ้ง อบจ.
18 มิ.ย. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/6649 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เรื่อง ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2567 รอบเดือนเมษายน (ว2337)_ แจ้ง ทม.
17 มิ.ย. 2567 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/740 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เรื่อง การจัดอบรมโครงการขยายผลเำื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th