Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข่าวงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 มิ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/๘๒๙๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
22 มิ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ว ๘๒๙๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
22 มิ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 8293 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศาสนสถาน
20 มิ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 8143 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เรื่อง รายชื่อสถาบันการเกษตรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยและสถาบันการเกษตรกรที่ได้รับการรับรองให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราของหน่วยงานภาครัฐ
20 มิ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 8143 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เรื่อง รายชื่อสถาบันการเกษตรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยและสถาบันการเกษตรกรที่ได้รับการรับรองให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราของหน่วยงานภาครัฐ
20 มิ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 8192 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
20 มิ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว8201 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
18 มิ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 7941 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
12 มิ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 7768 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
12 มิ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 680 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง รายชื่อบริษัทผู้นำเข้าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th