Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข่าวงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ธ.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว1965 ลว.30 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แก้ไขข้อความขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดอุปกรณ์ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
03 ธ.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 1973 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบลาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
03 ธ.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 1978 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
02 ธ.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 1964 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่ออาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง
01 ธ.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 5369 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯ
30 พ.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 5767 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แนวทางการขอรับงบประมาณที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป
27 พ.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่่ นพ 0023.3/ว 5275 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
26 พ.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว5256 ลว.25 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
26 พ.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ี นพ 0023.3/ว 5266 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจฯ งบเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น
26 พ.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 5272 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th