Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข่าวงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 พ.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 624 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เรื่อง โครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ง
23 พ.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 7336 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำ
23 พ.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 7336 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำ
23 พ.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 7337 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
23 พ.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 7337 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
23 พ.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 7727 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เรืื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
23 พ.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 7365 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562
23 พ.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 622 ลงวันที่ 23 พฤษภามค 2562 เรื่อง แผนพัฒนาแหล่งน้ำขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567)
22 พ.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 613 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ส่งรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
22 พ.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 612 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แจ้งแก้ไขเพิ่มเติม แบบตรวจประเมิน lpa 62

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th