Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข่าวงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 พ.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 1464 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง โ๕รงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ผส.2563
15 พ.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว16413 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับค่าปรรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
14 พ.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว16333 ลว. 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน (ออนไลน์)
14 พ.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 16335 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การส่งรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการบันทึกจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data
14 พ.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว1455 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แอบอ้างการจัดอบรมแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด อปท.
14 พ.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/16339 ลว.14 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายงานข้อมูลพนักงานจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส ของ อปท.
14 พ.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 16392 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การเตรียมความพร้อมจัดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13 พ.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 16209 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
12 พ.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.3/ว 1420 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
12 พ.ย. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.3/ว 16149 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แจ้งเวียนกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th