Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข่าวงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 เม.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนท่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 5630 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561)
24 เม.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 5571 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 เรื่อง หารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
24 เม.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.3/ว 5678 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
23 เม.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 5578 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2561
23 เม.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 5569 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 เรื่อง การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ. 2561
23 เม.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 5579 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 เรื่อง การยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับถนนถ่ายโอนจากส่วนราชการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒
23 เม.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0023.3/ ว 5573 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 เรื่อง แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
20 เม.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว446 ลว.19 เมษายน 2561 เรื่อง สำรวจการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20 เม.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/445 ลว.19 เมษายน 2561 เรื่อง สำรวจการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19 เม.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/5437 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 เรื่อง ตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ - รถดูดโคลน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th