Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
บริหารงานบุคคล อบต.
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 เม.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 1453 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Co
03 เม.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๔๕๔ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
31 มี.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๔๑๗ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีเร่งด่วน
30 มี.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๓๒๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง งดกิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานมนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)
19 มี.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๐๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
19 มี.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 1104 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2562
19 มี.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 1108 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
19 มี.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 371 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง แจ้งเลื่อนกิจกรรมการจัดอบรมและการรับผลงานทางวิชาการของกลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำนักพัมนาระบบบุคลากรส่วนท้องถิ่น
18 มี.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๓๕๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งยกเลิกการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
18 มี.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๓๕๕ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งเลื่อนโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑ และโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการสังคมของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th