Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวกลุ่มงานบริการสาธารณะและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
การปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานกำกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
บริหารงานบุคคล อบต.
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ก.ย. 2566 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.2/ว 1311 ลงวันที่ 20 กันยายน 2566 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
19 ก.ย. 2566 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 4112 ลงวันที่ 19 กันยายน 2566 เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จังหวัดนครพนม) แทนตำแหน่งที่ว่าง
18 ก.ย. 2566 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 1300 ลงวันที่ 18 กันยายน 2566 เรื่อง มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่้น
15 ก.ย. 2566 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 1291 ลงวันที่ 15 กันยายน 2566 เรื่อง แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ กรณีเยียวยา รอบเดือนตุลาคม 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี)
15 ก.ย. 2566 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ 1292 ลงวันที่ 15 กันยายน 2566 เรื่อง ​แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ กรณีเยียวยา รอบเดือนเมษายน 2563 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี)
14 ก.ย. 2566 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 1286 ลงวันที่ 13 กันยายน 2566 เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการ "การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมวิถีอัตลักษณ์"
13 ก.ย. 2566 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 1282 ลงวันที่ 13 กันยายน 2566 เรื่อง การสำรวจข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น
08 ก.ย. 2566 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว3976 ลงวันที่ 8 กันยายน 2566 เรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
08 ก.ย. 2566 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว3978 ลงวันที่ 8 กันยายน 2566 เรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
07 ก.ย. 2566 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 1242 ลงวันที่ 7 กันยายน 2566 เรื่อง สำรวจรายชื่อข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. ที่จะขอรับการประเมินหรือขอรับการแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th