Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
บริหารงานบุคคล อบต.
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 พ.ย. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๐๕๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
27 ต.ค. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๙๔๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเลขที่ตำแหน่งของพนักงานครู/ ข้าราชการในสภานศึกษาและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
04 ก.ย. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๒๙๓๗ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
16 ส.ค. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๑๐๑๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การรับสมัครสอลแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือส่วนท้องถิ่น
16 ส.ค. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๑๐๑๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น รองรับ Thailand ๔.๐ และแผนยุทธศาสาตร์ชาติ ๒๐ ปี ประจำงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐
07 ส.ค. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๐๕๗๕ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
03 ส.ค. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๐๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการรักษาในตำแหน่งบริหารเกินกว่า ๑๕๐ วัน กรณีได้รับผลกระทบตามคำสั่ง คสช. ที่ ๘/๒๕๖๐
03 ส.ค. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๐๒๑๑ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หารือการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งไปช่วยราชการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๙/๒๕๕๙
03 ส.ค. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๐๒๑๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่รองปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
25 ก.ค. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๐๐๗๔ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th