Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
บริหารงานบุคคล อบต.
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 ก.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 12227 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
06 ก.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๑๙๖๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๑
06 ก.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๙๐๖ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง การประชุมชี้แจง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติบัติเกี่ยวกับการบริหารส่วนท้องถิ่น
06 ก.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๑๙๔๗ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
03 ก.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๘๙๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อมูลรอการอนุมัติสิทธิการรักษาพยาบาลในระบบโปรแกรมทะเบียนบุคลากร อปท.
31 ส.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว11656 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 9/2561
30 ส.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๑๖๑๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง สำรวจและบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) และเงินทุนการศึกษาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
30 ส.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการเลื่อนระดับ และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
29 ส.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว874 ลงวันที 28 สิงหาคม 2561 เรื่อง แจ้งโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 4 รุ่น
22 ส.ค. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว853 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เรื่อง การบันทึกข้อมูลนายทะเบียนประวัติ และเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th