Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 พ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13 พ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๔๘๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
13 พ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๕๔๘๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
12 พ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.1/ว 1148 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เรื่องขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ "ดอกแก้วกัลยา"
12 พ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.1/ว 1150 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Thailand Local Government Summit 2018
08 พ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.1/ว 15267 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง : ผู้นำที่มีสมรรถนะสูง (The Executives High Performance) หรือ EHP
08 พ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.1/ว 1122 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร "กฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง" รุ่นที่ 8
08 พ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.1/ว 1120 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่
08 พ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.1/ว 1118 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับซื้อผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น
06 พ.ย. 2561 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๕๑๕๓ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th