Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ก.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 4170 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564
16 ก.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.4/ว4116 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 เรื่อง เร่งรัดเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562)
16 ก.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.4/ว1029 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 เรื่อง ขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13 ก.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๔๐๓๒ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูแแบบออนไลน์ ระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๔
10 ก.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 1004 ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 เรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบติดตามข้อมูลปริมาณงานของท้องถิ่นอำเภอ (Workload Tracking System)
09 ก.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.1/ว 1001 ลงวันที่ 9 กันยายน 64 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความรู้และวิธีการใช้ชุดตรวจฯ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
08 ก.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๙๙๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
03 ก.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 3928 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
03 ก.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 3946 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 เรื่อง การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น - สูง
03 ก.ย. 2564 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 3948 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th