Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ก.ค. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๙๕๙๐ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
11 ก.ค. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนมาก ที่ นพ 0023.2/ว9200 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม
11 ก.ค. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว9213 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
05 ก.ค. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๙๐๗๓ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
03 ก.ค. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๘๘๙๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
29 มิ.ย. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด นพ 0023.1/ว8679 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เรื่อง การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
15 มิ.ย. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกของพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ นพ 0023.2/ว8072 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
12 มิ.ย. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนมาก เรื่อง การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๐ ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๗๗๓๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
26 พ.ค. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 7039 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
26 พ.ค. 2560 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๖๙๘๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th