Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
28 ม.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 357 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 เรื่อง แจ้งงดการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2563
28 ม.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.1/ว 107 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเตือนประชาสัมพันธ์สถานการณ์ภัยแล้ง
28 ม.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.1/ว 105 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
24 ม.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๓๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรถนนปลอดภัย "Road Safety"
22 ม.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๙๐ ลวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งปรับเปลี่ยนโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ ๔- ๕ เพิ่มเติม
22 ม.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๙๑ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและตำแหน่งเกี่ยวกับภารกิจการแพทย์ฉุกเฉิน
21 ม.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.1/00263 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2563
21 ม.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ๐๐๒๓.๒/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Drbn and infrastructure management of Local government organizations Course)
21 ม.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๒๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
21 ม.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๒๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลังสูตร "การบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้วิธีการงบประมาณที่กำหนดใหม่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th