Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 ก.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 10134 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล
18 ก.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๐๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
18 ก.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๐๒๑๓ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบเงินอุดนุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒)
18 ก.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๐๒๑๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
15 ก.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๐๐๒๑ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทโนโลยี พ.ศ.๒๕๖๒
12 ก.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 52005/ว 1831 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศเทศบาลเมืองนครพนมและเอกสารประกวดการจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารที่ 16/2562 ลว.9 ก.ค.2562
12 ก.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 52005/ว 1842 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศเทศบาลเมืองนครพนมและเอกสารประกวดการจ้าง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารที่ 17/2562 ลว. 10 ก.ค.2562
11 ก.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.1/ว 9774 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ" (Empowering Strategy Professionals (S-Pro) : Smart City Workshop)
10 ก.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 9836 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
09 ก.ค. 2562 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๘๐๗ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา "การเปลียนแปลงมาตฐานและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลข้าราชการครู แลพบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒"

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th