Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ธ.ค. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๕๔๙๕ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓
27 พ.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ด่วนที่สุด นพ 0023.1/ว 1946 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
27 พ.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม นพ 0023.1/ว 1944 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
26 พ.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 5265 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
26 พ.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 1940 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แจ้งปรับกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาด้าน "การงบประมาณ กำหนดราคา การจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง" รุ่นที่ 1 - 4
24 พ.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 5211 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง
23 พ.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 1902 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แจ้งปรับกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 - 4
23 พ.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 1903 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ 9"
18 พ.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ 0023.2/ว 5132 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
17 พ.ย. 2563 นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๖๕๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th