Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวกลุ่มงานบริการสาธารณะและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
การปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานกำกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานถาม - ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
28 มี.ค. 2566
ถึง
28 มี.ค. 2566
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราตาจ้่างก่อสร้างโครงการก่อสร่้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แยบบ่อบาดาล ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มี.ค. 2566
ถึง
24 มี.ค. 2566
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง โครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
23 มี.ค. 2566
ถึง
23 มี.ค. 2566
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาคำ หมู่ที่ 5 ไป บ้านค้อ หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มี.ค. 2566
ถึง
23 มี.ค. 2566
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาคำ หมู่ที่ 5 ไป บ้านค้อ หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 มี.ค. 2566
ถึง
07 มี.ค. 2566
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟังต์ติก จากบ้านม่วง ตำบลเวินพระบาท - บ้านเนินบ่อทอง ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
24 ก.พ. 2566
ถึง
24 ก.พ. 2566
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นห้วยคำงัว) บ้านกุดกุมใหญ่ ม.5 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
22 ก.พ. 2566
ถึง
22 ก.พ. 2566
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายบ้านหนองกระบี่ ถึงสายทางบ้านหนองบัว ม.4 บ้านหนองกระบี่ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของ อบต.นาเลียง
16 ก.พ. 2566
ถึง
16 ก.พ. 2566
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลางและคำนวณราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วรอบสนามกีฬาจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.พ. 2566
ถึง
16 ก.พ. 2566
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากบางในการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.พ. 2566
ถึง
13 ก.พ. 2566
นครพนม เมือง สถ.จ.นครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ทึี่ นพ 3 บ้านหนองบัว ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX)สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th