Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หนังสือราชการ สถ.จ. 
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 18210 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การขยายกำห... (20 ธ.ค. 2562)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 17640 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพ... (09 ธ.ค. 2562)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 1500 ลงวันที่ 20 พฤศจืกายน 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อและ... (21 พ.ย. 2562)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 16489 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การคัดเลือกคณ... (15 พ.ย. 2562)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 956 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนิ... (09 ส.ค. 2562)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 11294 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์... (08 ส.ค. 2562)
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0023..4ว11047 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งมติ... (05 ส.ค. 2562)
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0023.4ว8238 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง พระราชบ... (12 มิ.ย. 2562)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 704 ลงวันที่ 11 มิ.ย. 2562 เรื่อง การนำเข้าข้อมูลและก... (11 มิ.ย. 2562)
แนวทางการรับเรื่องพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวิน... (29 พ.ค. 2562)
แจ้งสถานะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระ... (14 พ.ค. 2562)
หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4ว 5647 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่... (17 เม.ย. 2562)
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0023.4ว 5129 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 เรื่อง ขอให้ทบทว... (01 เม.ย. 2562)
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ.0023.4ว378 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 เรื่อง กฎกระทรวงก... (20 มี.ค. 2562)
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ นพ 0023.4 ว4091 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง... (13 มี.ค. 2562)
หนังสือจังหวัดนครพนม นพ 0023.4ว3257 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แนวทางปฏิ... (28 ก.พ. 2562)
หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4ว2388 ลงวันที่ 11 ก.พ.2562 เรื่อง ร... (11 ก.พ. 2562)
หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4ว2389 ลงวันที่ 11 ก.พ.2562 เรื่อง ร... (11 ก.พ. 2562)
หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ 0023.4ว2342 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง รายงา... (11 ก.พ. 2562)
หนังสือ สถจ.นครพนม ที่ นพ 0023.4206 ลงวันที่ 8 ก.พ.2562 เรื่อง ของความอนุเคราะห์... (08 ก.พ. 2562)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ นพ 0023.2/ว 1453 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยว... (03 เม.ย. 2563)  
นพ 0023.1/ว 430 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลดีเด่... (02 เม.ย. 2563)  
ที่ นพ 0023.2/ว 426 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอ... (01 เม.ย. 2563)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๔๑๗ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทา... (31 มี.ค. 2563)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๓๒๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้อ... (30 มี.ค. 2563)
ที่ นพ 0023.2/ว 1324 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เรื่อง แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พ... (30 มี.ค. 2563)
ด่วนที่สุด นพ 0023.1/ว 1288 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง แจ้งงดการประชุมผู้บริ... (27 มี.ค. 2563)
ที่ นพ 0023.3/ว393 ลว. 25 มีนาคม 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อหุ่นยนต์... (25 มี.ค. 2563)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๓๘๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดส่งผลงานทางวิช... (23 มี.ค. 2563)
ที่ นพ 0023.3/ว380 ลว. 23 มีนาคม 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหา... (23 มี.ค. 2563)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพ... (23 มี.ค. 2563)
ที่ นพ 0023.2/ว 371 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง แจ้งเลื่อนกิจกรรมการจัดอบรมแล... (19 มี.ค. 2563)
ที่ นพ 0023.2/ว 1108 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติป้องกันความเสี่... (19 มี.ค. 2563)
ที่ นพ 0023.2/ว 1104 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้... (19 มี.ค. 2563)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๐๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. แล... (19 มี.ค. 2563)
นพ 0023.1/ว 350 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข... (18 มี.ค. 2563)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๓๕๕ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งเลื่อนโครงการอบรมหลักสูตรก... (18 มี.ค. 2563)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๓๕๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งยกเลิกการจัดโครงการฝึกอบรม... (18 มี.ค. 2563)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๙๙๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ... (13 มี.ค. 2563)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๙๗๖ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมคว... (11 มี.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

สถจ.นครพนม จัดกิจกรรมรณรง... (09 ม.ค. 2562)  

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีวางพาน... (15 พ.ย. 2561)  

สถจ.นครพนม จัดกิจกรรม “เม... (04 ก.ย. 2561)  

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีถวายเค... (14 ส.ค. 2561)

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีลงนามถ... (14 ส.ค. 2561)

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีทำบุญต... (14 ส.ค. 2561)

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีบวงสรว... (13 ก.ค. 2561)

สถจ.นครพนม ร่วมโครงการจัง... (14 มิ.ย. 2561)

สถจ.นครพนม ร่วมกิจกรรมวัน... (01 มิ.ย. 2561)

สถจ.นครพนม จัดอบรมโครงการ... (19 มิ.ย. 2560)

สถจ.นครพนม จัดกิจกรรมปลูก... (01 ก.ค. 2559)

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ... (17 มิ.ย. 2559)

กิจกรรม bike for mom ของส... (20 ส.ค. 2558)

สถจ.นครพนม เป็นเจ้าภาพ ทอ... (22 ต.ค. 2557)

สถจ.นครพนม เข้าร่วมกิจกรร... (10 ต.ค. 2557)

สถจ.นครพนม ร่วมเปิดงานประ... (13 ต.ค. 2556)

กิจกรรม Big Cleaning Day ... (08 ต.ค. 2556)

ร่วมเปิดงานวันรวมน้ำใจให้... (17 ก.ย. 2556)

งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม... (14 ส.ค. 2556)

นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผ... (31 ก.ค. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ่างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนสารภาณนิมิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร... (16 มี.ค. 2563)  
ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งขยายผิวการจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนธำรงประสิทธิ์ ด้วยวิธีป... (16 มี.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลเมืองนครพนมและเอกสารประกวดการจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (24 ก.พ. 2563)  
ที่ นพ 0023.4/ว 3230 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศเทศบาลเมือง... (09 ก.ย. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1928 ลว.23 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศเทศบาลเมืองนครพนมแ... (30 ก.ค. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1916 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศเทศบาลเมืองน... (30 ก.ค. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1915 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกวดเทศบาลเมื... (30 ก.ค. 2562)
ที่ นพ 52005/ว1917 ลว.22 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกวดเทศบาลเมืองนครพนมแล... (30 ก.ค. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1926 ลว.23 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอส่งประกาศเทศบาลเมืองนครพนมและเอก... (30 ก.ค. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1878 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศเทศบาลเมืองน... (23 ก.ค. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1171 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 เรื่อง ประกาศเทศบาลเมืองนครพนมและเอก... (03 พ.ค. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1117 ลว.23 เมษายน 2562 เรื่อง ประกาศเทศบาลเมืองนครพนมและเอกสารประ... (26 เม.ย. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1083 ลว.19 เมษายน 2562 เรื่อง ประกาศเทศบาลเมืองนครพนมและเอกสารประ... (26 เม.ย. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1082 ลว. 19 เมษายน 2562 เรื่อง ประกาศเทศบาลเมืองนครพนมและเอกสารปร... (26 เม.ย. 2562)
สำเนาประกาศเทศบาลเมืองนครพนมและเอกสารประกวดการจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (23 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ... (10 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเสื่้่อมสภาพและชำรุด หร... (10 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง การประมูลราคาให้เช่าโรงงานผลิตพลังงา... (04 เม.ย. 2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหว... (20 มี.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหว... (14 มี.ค. 2562)
Responsive image
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2563 (03 เม.ย. 2563)  
มติ. ก.ท.จ. ครั้งที่ 3/2563 (01 เม.ย. 2563)  
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2563 (11 มี.ค. 2563)  
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 2/2563 (05 มี.ค. 2563)
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2563 (12 ก.พ. 2563)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 1/2563 (04 ก.พ. 2563)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 12/2562 (02 ม.ค. 2563)
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2562 (26 ธ.ค. 2562)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 10/2562 (16 ธ.ค. 2562)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 11/2562 (04 ธ.ค. 2562)
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2562 (02 ธ.ค. 2562)
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2562 (06 พ.ย. 2562)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 9/2562 (08 ต.ค. 2562)
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2562 (07 ต.ค. 2562)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 8/2562 (30 ส.ค. 2562)
มติ ก.อบต ครั้งที่ 8/2562 (30 ส.ค. 2562)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 7/2562 (05 ส.ค. 2562)
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2562 (01 ส.ค. 2562)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 6/62 (02 ก.ค. 2562)
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2562 (01 ก.ค. 2562)
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive imageResponsive image
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th