Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชกา... (16 ส.ค. 2561)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๐๘๒๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. แ... (15 ส.ค. 2561)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๐๖๖๑ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกา... (14 ส.ค. 2561)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 10656 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เรื่อง การติดตามการดำเ... (14 ส.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๐๖๖๓ ลงวันที่ ๑๔ สิงกาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การใช้บัตรประจำตัวประชาชนใน... (14 ส.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๐๖๖๕ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรม... (14 ส.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๐๖๖๔ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งระดับประธานก... (14 ส.ค. 2561)
ที่ นพ 0023.1/ว 862 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์... (09 ส.ค. 2561)
ที่ นพ 0023.2/ว10441 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เรื่อง การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริ... (08 ส.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๐๒๕๔ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก... (03 ส.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๐๒๕๔ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก... (03 ส.ค. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๐๒๕๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่... (03 ส.ค. 2561)
ที่ นพ 0023.2/ว10088 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่... (01 ส.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๐๐๗๗ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ... (01 ส.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๐๐๖๙ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศ... (01 ส.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๙๘๓๐ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบ... (31 ก.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๙๘๓๐ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบ... (31 ก.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๙๘๓๐ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบ... (31 ก.ค. 2561)
ที่ นพ 0023.1/ว 9913 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมจิตอ... (26 ก.ค. 2561)
ที่ นพ 0023.1/ว 9912 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการดำเนินกา... (26 ก.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีถวายเค... (14 ส.ค. 2561)  

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีลงนามถ... (14 ส.ค. 2561)  

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีทำบุญต... (14 ส.ค. 2561)  

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีบวงสรว... (13 ก.ค. 2561)

สถจ.นครพนม ร่วมโครงการจัง... (14 มิ.ย. 2561)

สถจ.นครพนม ร่วมกิจกรรมวัน... (01 มิ.ย. 2561)

สถจ.นครพนม จัดอบรมโครงการ... (19 มิ.ย. 2560)

สถจ.นครพนม จัดกิจกรรมปลูก... (01 ก.ค. 2559)

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ... (17 มิ.ย. 2559)

กิจกรรม bike for mom ของส... (20 ส.ค. 2558)

สถจ.นครพนม เป็นเจ้าภาพ ทอ... (22 ต.ค. 2557)

สถจ.นครพนม เข้าร่วมกิจกรร... (10 ต.ค. 2557)

สถจ.นครพนม ร่วมเปิดงานประ... (13 ต.ค. 2556)

กิจกรรม Big Cleaning Day ... (08 ต.ค. 2556)

ร่วมเปิดงานวันรวมน้ำใจให้... (17 ก.ย. 2556)

งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม... (14 ส.ค. 2556)

นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผ... (31 ก.ค. 2556)

คณะกรรมการตรวจรับแบบทดสอ... (31 ม.ค. 2556)

การประชุมผู้บริหารองค์กรป... (06 ธ.ค. 2555)

ประชุมผู้บริหารท้องถิ่นจั... (13 พ.ย. 2555)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(โต๊ะเก้าอี้... (01 ส.ค. 2561)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงงานจ้างก่อสร้าง (อ.บ.ต.โพนบก... (23 ก.ค. 2561)  
ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะและเก้... (19 ก.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง การประมูลราคาให้เช่าที่ดินว่างเปล่าข... (16 ก.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนธำรงประสิ... (03 ก.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ... (29 มิ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลเมืองนครพนมและเอกสารประกวดการจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เทศ... (26 มิ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง การประมูลราคาให้เช่าโรงงานผลิตปุ๋ยอิ... (25 มิ.ย. 2561)
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้า... (14 มิ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ผนังโล่ง แบ... (11 พ.ค. 2561)
ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาดชุมชนตำบลคำเตย (อบ... (07 พ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่น (ลานเอนกประสงค... (01 พ.ค. 2561)
ประกาศ องค์การบริหารส่่วนตำบลคำเตย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารตลาดชุมชนองคืก... (01 พ.ค. 2561)
ประกาศ เทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้... (30 เม.ย. 2561)
ประกาศ เทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วและประตูเข้าออกของสถานที่... (26 เม.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อ... (18 เม.ย. 2561)
การเปิกเผยราคากลางและการคำนวณราค่กลางการจัดซื้อจัดจ้างซิ่งไม่ใช่งานก่อสร้าง (จัด... (11 เม.ย. 2561)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกติดเครน) ตามที... (09 เม.ย. 2561)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างฯ จำนวน ๑๖ โครงการ (องค์การบริหา... (30 มี.ค. 2561)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อรถบรรทุกด้วยวิธีอิเล็กท... (30 มี.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๘๗๑๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบั... (02 ก.ค. 2561)  
ที่ นพ 0023.3/ว 7362 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรื่อง แจ้งประกาศจังหวัดนครพนม เรื... (06 มิ.ย. 2561)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/๗๓๑๕ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครู/ พ... (04 มิ.ย. 2561)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 7030 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แนวทางการขอใช้ที... (28 พ.ค. 2561)
นพ ๐๐๒๓.๒/ว๖๖๓๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่... (21 พ.ค. 2561)
การประชุมผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบปร... (18 พ.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๖๕๑๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. แล... (17 พ.ค. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๖๔๑๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดวันส่งผลงานท... (11 พ.ค. 2561)
แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น) (10 พ.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๖๔๑๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาตประ... (10 พ.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๕๐๘ ลงวันที่ ๒พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รวบรวมข้อมูลรายชื่อข้าราชการครู... (02 พ.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๔๙๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภ... (01 พ.ค. 2561)
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามหนังสือสั่งการและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกรม... (23 เม.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๕๗๕ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ... (23 เม.ย. 2561)
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ที่ นพ 0017.5/ว 3655 ลงวันที่ 12 มีนา... (17 เม.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/๕๓๐๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒ... (10 เม.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๒๑๘ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ... (09 เม.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๒๒๑ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ... (09 เม.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประ... (09 เม.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๐๑๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ... (04 เม.ย. 2561)
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive imageสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th