Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯทางออนไลน์

หนังสือราชการ สถ.จ. 
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/15083 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง ประกาศกำหนดให้มีกา... (30 ต.ค. 2563)  
ที่ นพ 0023.4/ว 4890 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง การปรึกษาหารือของสมาชิกสภาก่... (30 ต.ค. 2563)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 1508 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขห... (30 ต.ค. 2563)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 4811 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณี... (26 ต.ค. 2563)
ที่ นพ 0023.4/ว 4809 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การ... (26 ต.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 4808 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง กฎกระทรวงการสอบสว... (26 ต.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 1474 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้... (22 ต.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 4753 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง ส่งคำปรึกษาหรือคำ... (20 ต.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 4745 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดหลั... (20 ต.ค. 2563)
ที่ นพ 0023.4/ว 4742 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติในการมอบหม... (20 ต.ค. 2563)
ที่ นพ 0023.4/ว 4590 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรื่อง ความเห็นคณะกรรมการการเลือกตั้... (08 ต.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ ว 1381 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรื่อง การเดินสำรวจออกโฉ... (06 ต.ค. 2563)
ที่ นพ 0023.4/ว 4480 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง ขอส่งกฎหมายกระทรวงจำนวน 3 ฉ... (01 ต.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 002.4/ว 1280 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 เรื่อง สำรวจข้อมูลงบประ... (18 ก.ย. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 9122 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 เรื่อง โครงการประชุมเชิ... (16 ก.ย. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 3923 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 (31 ส.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ ว 3903 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติใน... (31 ส.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 1183 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง แจ้งเพิกถอนรายชื... (31 ส.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 3873 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เรื่อง การบันทึกข้อมูลง... (27 ส.ค. 2563)
ที่ นพ 0023.4/ว 3759 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เรื่อง การจัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดิ... (24 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๔๘๗๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบา... (30 ต.ค. 2563)  
ด่วน ที่ นพ 0023.1/ว 1503 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรื่อง การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ... (30 ต.ค. 2563)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.2/ว 4851 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ... (29 ต.ค. 2563)  
ที่ นพ 0023.2/ว 1488 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดโครงกา... (26 ต.ค. 2563)
ที่ นพ 0023.2/ว 4744 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ครั้งที... (20 ต.ค. 2563)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๔๖๘๑ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหล... (15 ต.ค. 2563)
ที่ นพ 0023.2/ว 4652 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑืเกี่ยวกับเงิน... (15 ต.ค. 2563)
ที่ นพ 0023.2/ว 4645 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบ... (15 ต.ค. 2563)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๔๖๔๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์กับเงินเพิ่มส... (15 ต.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 4648 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เรื่่อง ขอความอนุเคราะห์... (14 ต.ค. 2563)
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 (09 ต.ค. 2563)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๔๖๘๙ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ... (08 ต.ค. 2563)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๔๕๘๐ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล... (08 ต.ค. 2563)
ที่ นพ 0023.2/ว 1385 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่อง แจ้งปรับแผนดำเนินการจัดโครงกา... (07 ต.ค. 2563)
ที่ นพ 0023.2/ว 4547 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมการพิจารณาคุณวุฒิการศึ... (06 ต.ค. 2563)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๔๕๓๗ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขอ... (06 ต.ค. 2563)
นพ 0023.1/ว 4540 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรื่อง การประดับตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอ... (06 ต.ค. 2563)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๔๔๗๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วน... (01 ต.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.2/ว 1335 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 เรื่อง การรับสมัครผู้ปร... (30 ก.ย. 2563)
ด่วนที่สุด นพ 0023.1/ว 4267 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินการตามพระรา... (21 ก.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

สถจ.นครพนม จัดโครงการฝึกอ... (26 ต.ค. 2563)  

นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่น... (26 ต.ค. 2563)  

นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่นจ... (22 ต.ค. 2563)  

นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่นจ... (19 ต.ค. 2563)

ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ร่ว... (16 ต.ค. 2563)

ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ร่ว... (16 ต.ค. 2563)

ด่่วนมาก ที่ นพ 0023.4/ว ... (06 ส.ค. 2563)

สถจ.นครพนม จัดกิจกรรมรณรง... (09 ม.ค. 2562)

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีวางพาน... (15 พ.ย. 2561)

สถจ.นครพนม จัดกิจกรรม “เม... (04 ก.ย. 2561)

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีถวายเค... (14 ส.ค. 2561)

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีลงนามถ... (14 ส.ค. 2561)

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีทำบุญต... (14 ส.ค. 2561)

สถจ.นครพนม ร่วมพิธีบวงสรว... (13 ก.ค. 2561)

สถจ.นครพนม ร่วมโครงการจัง... (14 มิ.ย. 2561)

สถจ.นครพนม ร่วมกิจกรรมวัน... (01 มิ.ย. 2561)

สถจ.นครพนม จัดอบรมโครงการ... (19 มิ.ย. 2560)

สถจ.นครพนม จัดกิจกรรมปลูก... (01 ก.ค. 2559)

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ... (17 มิ.ย. 2559)

กิจกรรม bike for mom ของส... (20 ส.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ่างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนสารภาณนิมิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร... (16 มี.ค. 2563)  
ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งขยายผิวการจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนธำรงประสิทธิ์ ด้วยวิธีป... (16 มี.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลเมืองนครพนมและเอกสารประกวดการจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (24 ก.พ. 2563)  
ที่ นพ 0023.4/ว 3230 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศเทศบาลเมือง... (09 ก.ย. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1928 ลว.23 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศเทศบาลเมืองนครพนมแ... (30 ก.ค. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1916 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศเทศบาลเมืองน... (30 ก.ค. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1915 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกวดเทศบาลเมื... (30 ก.ค. 2562)
ที่ นพ 52005/ว1917 ลว.22 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกวดเทศบาลเมืองนครพนมแล... (30 ก.ค. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1926 ลว.23 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอส่งประกาศเทศบาลเมืองนครพนมและเอก... (30 ก.ค. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1878 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศเทศบาลเมืองน... (23 ก.ค. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1171 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 เรื่อง ประกาศเทศบาลเมืองนครพนมและเอก... (03 พ.ค. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1117 ลว.23 เมษายน 2562 เรื่อง ประกาศเทศบาลเมืองนครพนมและเอกสารประ... (26 เม.ย. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1083 ลว.19 เมษายน 2562 เรื่อง ประกาศเทศบาลเมืองนครพนมและเอกสารประ... (26 เม.ย. 2562)
ที่ นพ 52005/ว 1082 ลว. 19 เมษายน 2562 เรื่อง ประกาศเทศบาลเมืองนครพนมและเอกสารปร... (26 เม.ย. 2562)
สำเนาประกาศเทศบาลเมืองนครพนมและเอกสารประกวดการจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (23 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ... (10 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเสื่้่อมสภาพและชำรุด หร... (10 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง การประมูลราคาให้เช่าโรงงานผลิตพลังงา... (04 เม.ย. 2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหว... (20 มี.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหว... (14 มี.ค. 2562)
Responsive image
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 10/2563 (30 ต.ค. 2563)  
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2563 (30 ต.ค. 2563)  
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2563 (01 ต.ค. 2563)  
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 9/2563 (30 ก.ย. 2563)
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2563 (09 ก.ย. 2563)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 8/2563 (02 ก.ย. 2563)
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2563 (03 ส.ค. 2563)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 7/2563 (29 ก.ค. 2563)
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2563 (10 ก.ค. 2563)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 6/2563 (30 มิ.ย. 2563)
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2563 (08 มิ.ย. 2563)
มติ ก.ท.จ ครั้งที่ 5/2563 (05 มิ.ย. 2563)
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2563 (01 พ.ค. 2563)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 4/2563 (01 พ.ค. 2563)
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2563 (03 เม.ย. 2563)
มติ. ก.ท.จ. ครั้งที่ 3/2563 (01 เม.ย. 2563)
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2563 (11 มี.ค. 2563)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 2/2563 (05 มี.ค. 2563)
มติ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2563 (12 ก.พ. 2563)
มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 1/2563 (04 ก.พ. 2563)
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive imageResponsive image
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th