Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ นพ 0023.1/ว 8270 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินโครงกา... (21 มิ.ย. 2561)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 8271 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง การติดตามผลการด... (21 มิ.ย. 2561)  
ที่ นพ 0023.1/ว 681 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เรื่อง การจัดทำเหรียญกษาปณ์หมุนเวี... (20 มิ.ย. 2561)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว8190 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เรื่อง การรับฟังความคิด... (20 มิ.ย. 2561)
ด่วนมาก ที่ นพ ๐๐๒๓.๔/ว ๗๘๑๙ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจั... (12 มิ.ย. 2561)
ด่วนมาก ที่ นพ 0023.1/ว 7771 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณ... (11 มิ.ย. 2561)
ที่ นพ 0023.1/ว 673 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เ... (11 มิ.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๗๔๘๙ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. แล... (07 มิ.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๗๔๘๖ ลงถุนาวันที่ ๗ มิยน ๒๕๖๑ เรื่อง การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างข... (07 มิ.ย. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 7477 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ปรับปรุงแนวทางกา... (06 มิ.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๖๓๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง การรับรองสิทธิสวัสดิการค่ารัก... (05 มิ.ย. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 7393 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรื่อง โครงการท้องถิ่นอ... (05 มิ.ย. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๔/ว ๗๐๙๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การซักซ้อมแนวทาง... (04 มิ.ย. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๔/ ว ๗๑๐๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การดำเนินการตาม... (04 มิ.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๗๒๒๒ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริห... (01 มิ.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๗๒๑๖ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการสรร... (01 มิ.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๖๑๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอ... (31 พ.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๖๑๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอ... (31 พ.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๗๐๑๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วน... (31 พ.ค. 2561)
ด่วนที่สุด นพ 0023.1/ว609 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเป็นองค์กรร่ว... (30 พ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

สถจ.นครพนม ร่วมโครงการจัง... (14 มิ.ย. 2561)  

สถจ.นครพนม ร่วมกิจกรรมวัน... (01 มิ.ย. 2561)  

สถจ.นครพนม จัดอบรมโครงการ... (19 มิ.ย. 2560)  

สถจ.นครพนม จัดกิจกรรมปลูก... (01 ก.ค. 2559)

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ... (17 มิ.ย. 2559)

กิจกรรม bike for mom ของส... (20 ส.ค. 2558)

สถจ.นครพนม เป็นเจ้าภาพ ทอ... (22 ต.ค. 2557)

สถจ.นครพนม เข้าร่วมกิจกรร... (10 ต.ค. 2557)

สถจ.นครพนม ร่วมเปิดงานประ... (13 ต.ค. 2556)

กิจกรรม Big Cleaning Day ... (08 ต.ค. 2556)

ร่วมเปิดงานวันรวมน้ำใจให้... (17 ก.ย. 2556)

งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม... (14 ส.ค. 2556)

นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผ... (31 ก.ค. 2556)

คณะกรรมการตรวจรับแบบทดสอ... (31 ม.ค. 2556)

การประชุมผู้บริหารองค์กรป... (06 ธ.ค. 2555)

ประชุมผู้บริหารท้องถิ่นจั... (13 พ.ย. 2555)

การประชุมคณะกรรมการพิจารณ... (08 มิ.ย. 2555)

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแ... (07 มิ.ย. 2555)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้า... (14 มิ.ย. 2561)  
ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ผนังโล่ง แบ... (11 พ.ค. 2561)  
ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาดชุมชนตำบลคำเตย (อบ... (07 พ.ค. 2561)  
ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่น (ลานเอนกประสงค... (01 พ.ค. 2561)
ประกาศ องค์การบริหารส่่วนตำบลคำเตย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารตลาดชุมชนองคืก... (01 พ.ค. 2561)
ประกาศ เทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้... (30 เม.ย. 2561)
ประกาศ เทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วและประตูเข้าออกของสถานที่... (26 เม.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อ... (18 เม.ย. 2561)
การเปิกเผยราคากลางและการคำนวณราค่กลางการจัดซื้อจัดจ้างซิ่งไม่ใช่งานก่อสร้าง (จัด... (11 เม.ย. 2561)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกติดเครน) ตามที... (09 เม.ย. 2561)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างฯ จำนวน ๑๖ โครงการ (องค์การบริหา... (30 มี.ค. 2561)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อรถบรรทุกด้วยวิธีอิเล็กท... (30 มี.ค. 2561)
ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายหนองบ่อ - โพนงาม ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังห... (30 มี.ค. 2561)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขเกษม หมู่ที่ ๔ บ้านดง... (30 มี.ค. 2561)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เรื่อง ขายทอกตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภา... (30 มี.ค. 2561)
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยร่วมมิตรหร้อมบ่อพักและก่อสร้างผิวจราจร ... (21 มี.ค. 2561)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ (อบต.คำเต... (09 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๗ โครงการ (อบต.... (09 มี.ค. 2561)
การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน ๕ โครงการ และโครงการก่อสร้างถนน คสล. จ... (12 ก.พ. 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๙ โครงการ และโครงการขุด... (06 ก.พ. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
ที่ นพ 0023.3/ว 7362 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรื่อง แจ้งประกาศจังหวัดนครพนม เรื... (06 มิ.ย. 2561)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/๗๓๑๕ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครู/ พ... (04 มิ.ย. 2561)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 7030 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แนวทางการขอใช้ที... (28 พ.ค. 2561)  
นพ ๐๐๒๓.๒/ว๖๖๓๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่... (21 พ.ค. 2561)
การประชุมผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบปร... (18 พ.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๖๕๑๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. แล... (17 พ.ค. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๖๔๑๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดวันส่งผลงานท... (11 พ.ค. 2561)
แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น) (10 พ.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๖๔๑๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาตประ... (10 พ.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๕๐๘ ลงวันที่ ๒พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รวบรวมข้อมูลรายชื่อข้าราชการครู... (02 พ.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๔๙๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภ... (01 พ.ค. 2561)
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามหนังสือสั่งการและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกรม... (23 เม.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๕๗๕ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ... (23 เม.ย. 2561)
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ที่ นพ 0017.5/ว 3655 ลงวันที่ 12 มีนา... (17 เม.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/๕๓๐๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒ... (10 เม.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๒๑๘ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ... (09 เม.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๒๒๑ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ... (09 เม.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประ... (09 เม.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๐๑๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ... (04 เม.ย. 2561)
การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ​หน... (21 มี.ค. 2561)
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive imageสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th