Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๖๘๙๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นัก... (24 พ.ค. 2561)  
ที่ นพ 0023.1/ว 588 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โค... (24 พ.ค. 2561)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 6581 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การประชุมผู้บริห... (21 พ.ค. 2561)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๕๙๙๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตรา... (15 พ.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๖๔๙๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่... (11 พ.ค. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๖๔๑๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดวันส่งผลงานท... (11 พ.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๖๓๙๕ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่ง... (09 พ.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๖๐๒๗ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วน... (07 พ.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๖๑๒๔ ลงวันืั้ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง กำชับการแต่งกายในการปฏิบัติรา... (07 พ.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๔/๖๑๒๖ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขย... (04 พ.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๔๙๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม... (01 พ.ค. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๔/ว ๕๗๕๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอให้จัดตั้งศูนย์... (26 เม.ย. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ นพ๐๐๒๓๔ว ๕๗๕๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอให้จัดตั้งศูนย์ข้อ... (26 เม.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๕๗๓๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบา... (25 เม.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๔๗๒ ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอ... (25 เม.ย. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 5709 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการใช้เงินส... (25 เม.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๕๒๓๓ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการสอบคัดเลือกสา... (18 เม.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๕๑๕๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งรายชื่อและกำหนดการโครงการฝ... (05 เม.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๕๐๙๖ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำ... (05 เม.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๔๗๓๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบา... (30 มี.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

สถจ.นครพนม จัดอบรมโครงการ... (19 มิ.ย. 2560)  

สถจ.นครพนม จัดกิจกรรมปลูก... (01 ก.ค. 2559)  

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ... (17 มิ.ย. 2559)  

กิจกรรม bike for mom ของส... (20 ส.ค. 2558)

สถจ.นครพนม เป็นเจ้าภาพ ทอ... (22 ต.ค. 2557)

สถจ.นครพนม เข้าร่วมกิจกรร... (10 ต.ค. 2557)

สถจ.นครพนม ร่วมเปิดงานประ... (13 ต.ค. 2556)

กิจกรรม Big Cleaning Day ... (08 ต.ค. 2556)

ร่วมเปิดงานวันรวมน้ำใจให้... (17 ก.ย. 2556)

งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม... (14 ส.ค. 2556)

นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผ... (31 ก.ค. 2556)

คณะกรรมการตรวจรับแบบทดสอ... (31 ม.ค. 2556)

การประชุมผู้บริหารองค์กรป... (06 ธ.ค. 2555)

ประชุมผู้บริหารท้องถิ่นจั... (13 พ.ย. 2555)

การประชุมคณะกรรมการพิจารณ... (08 มิ.ย. 2555)

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแ... (07 มิ.ย. 2555)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ผนังโล่ง แบ... (11 พ.ค. 2561)  
ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาดชุมชนตำบลคำเตย (อบ... (07 พ.ค. 2561)  
ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่น (ลานเอนกประสงค... (01 พ.ค. 2561)  
ประกาศ องค์การบริหารส่่วนตำบลคำเตย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารตลาดชุมชนองคืก... (01 พ.ค. 2561)
ประกาศ เทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้... (30 เม.ย. 2561)
ประกาศ เทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วและประตูเข้าออกของสถานที่... (26 เม.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อ... (18 เม.ย. 2561)
การเปิกเผยราคากลางและการคำนวณราค่กลางการจัดซื้อจัดจ้างซิ่งไม่ใช่งานก่อสร้าง (จัด... (11 เม.ย. 2561)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกติดเครน) ตามที... (09 เม.ย. 2561)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างฯ จำนวน ๑๖ โครงการ (องค์การบริหา... (30 มี.ค. 2561)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อรถบรรทุกด้วยวิธีอิเล็กท... (30 มี.ค. 2561)
ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายหนองบ่อ - โพนงาม ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังห... (30 มี.ค. 2561)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขเกษม หมู่ที่ ๔ บ้านดง... (30 มี.ค. 2561)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ เรื่อง ขายทอกตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภา... (30 มี.ค. 2561)
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยร่วมมิตรหร้อมบ่อพักและก่อสร้างผิวจราจร ... (21 มี.ค. 2561)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ (อบต.คำเต... (09 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๗ โครงการ (อบต.... (09 มี.ค. 2561)
การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน ๕ โครงการ และโครงการก่อสร้างถนน คสล. จ... (12 ก.พ. 2561)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๙ โครงการ และโครงการขุด... (06 ก.พ. 2561)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และการเปิดเผยราคากลางและก... (18 ม.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
นพ ๐๐๒๓.๒/ว๖๖๓๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่... (21 พ.ค. 2561)  
การประชุมผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบปร... (18 พ.ค. 2561)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๖๕๑๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. แล... (17 พ.ค. 2561)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๖๔๑๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดวันส่งผลงานท... (11 พ.ค. 2561)
แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น) (10 พ.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๖๔๑๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาตประ... (10 พ.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๕๐๘ ลงวันที่ ๒พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รวบรวมข้อมูลรายชื่อข้าราชการครู... (02 พ.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๔๙๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภ... (01 พ.ค. 2561)
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามหนังสือสั่งการและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกรม... (23 เม.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๕๗๕ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ... (23 เม.ย. 2561)
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ที่ นพ 0017.5/ว 3655 ลงวันที่ 12 มีนา... (17 เม.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/๕๓๐๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒ... (10 เม.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๒๑๘ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ... (09 เม.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๒๒๑ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ... (09 เม.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/๕๑๖๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประ... (09 เม.ย. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๐๑๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ... (04 เม.ย. 2561)
การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ​หน... (21 มี.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๔๐๐๗ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ... (20 มี.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๔๐๑๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพั... (20 มี.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๓๙๔๘ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่ง... (19 มี.ค. 2561)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th