Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หนังสือราชการ สถ.จ. 
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/15083 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง ประกาศกำหนดให้มีกา... (30 ต.ค. 2563)  
ที่ นพ 0023.4/ว 4890 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง การปรึกษาหารือของสมาชิกสภาก่... (30 ต.ค. 2563)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 1508 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขห... (30 ต.ค. 2563)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 4811 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณี... (26 ต.ค. 2563)
ที่ นพ 0023.4/ว 4809 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การ... (26 ต.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 4808 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง กฎกระทรวงการสอบสว... (26 ต.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 1474 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้... (22 ต.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 4753 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง ส่งคำปรึกษาหรือคำ... (20 ต.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 4745 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดหลั... (20 ต.ค. 2563)
ที่ นพ 0023.4/ว 4742 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติในการมอบหม... (20 ต.ค. 2563)
ที่ นพ 0023.4/ว 4590 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรื่อง ความเห็นคณะกรรมการการเลือกตั้... (08 ต.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ ว 1381 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรื่อง การเดินสำรวจออกโฉ... (06 ต.ค. 2563)
ที่ นพ 0023.4/ว 4480 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง ขอส่งกฎหมายกระทรวงจำนวน 3 ฉ... (01 ต.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 002.4/ว 1280 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 เรื่อง สำรวจข้อมูลงบประ... (18 ก.ย. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 9122 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 เรื่อง โครงการประชุมเชิ... (16 ก.ย. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 3923 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 (31 ส.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ ว 3903 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติใน... (31 ส.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 1183 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง แจ้งเพิกถอนรายชื... (31 ส.ค. 2563)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 3873 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เรื่อง การบันทึกข้อมูลง... (27 ส.ค. 2563)
ที่ นพ 0023.4/ว 3759 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เรื่อง การจัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดิ... (24 ส.ค. 2563)
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
ด่วนที่สุด ที่ นพ 002.4/ว 1280 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 เรื่อง สำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563