Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หนังสือราชการ สถ.จ. 
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.1/ว 67 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญร่วมต้อนรับอธ... (19 ม.ค. 2561)  
ที่ นพ 0023.1/ว 619 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่อง แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ข... (17 ม.ค. 2561)  
ที่ นพ 0023.1/ว 339 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 เรื่องการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบ... (09 ม.ค. 2561)  
ที่ นพ 0023.3/ว 167 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 เรื่อง ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด... (05 ม.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ... (05 ม.ค. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 40 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนง... (05 ม.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๙๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีง... (05 ม.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๙๐ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดทำโครงการให้ความรู้แก่บุคล... (05 ม.ค. 2561)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๙๔ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีง... (05 ม.ค. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 18878 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง มาตรการใช้จ่ายง... (03 ม.ค. 2561)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 18853 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560เรื่อง การดำเนินการตามโ... (29 ธ.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/18852 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง การดำเนินการตามโค... (29 ธ.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๔๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์จะเข้... (20 ธ.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๘๑๓๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา ส... (15 ธ.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๘๑๐๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่า... (15 ธ.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๘๐๕๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุค... (14 ธ.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๘๐๒๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประ... (14 ธ.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/17675 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ... (07 ธ.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/๑๗๖๒๙ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งสรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท.... (07 ธ.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๗๑๑๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บ... (27 พ.ย. 2560)
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๘๐๕๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๘๐๕๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2560

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th