Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หนังสือราชการ สถ.จ. 
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/17675 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ... (07 ธ.ค. 2560)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/๑๗๖๒๙ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งสรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท.... (07 ธ.ค. 2560)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๗๑๑๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บ... (27 พ.ย. 2560)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๐๗๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์จะเ... (24 พ.ย. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๐๕๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดทำข้อมูลด้านงบประมาณ... (20 พ.ย. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๓๔๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื... (13 พ.ย. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๓๔๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพัน... (13 พ.ย. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๐๗๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายป... (08 พ.ย. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๐๗๓ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่อง... (08 พ.ย. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๐๗๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ... (08 พ.ย. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๐๗๘ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศรับสมัครข้าราชการอง... (08 พ.ย. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๐๕๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส... (07 พ.ย. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๖๔๑ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประ... (27 ต.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๖๓๘ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประ... (27 ต.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๖๓๙ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ... (27 ต.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๕๔๓๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเ... (24 ต.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว15421 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เรื่อง การขอรับการสนับสน... (20 ต.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว15297 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เรื่อง ติดตามสถานการณ์อุ... (19 ต.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๕๐๙๕ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพนักงา... (16 ต.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 14648 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโค... (03 ต.ค. 2560)
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๕๐๙๕ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๕๐๙๕ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2560

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th