Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หนังสือราชการ สถ.จ. 
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว15421 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เรื่อง การขอรับการสนับสน... (20 ต.ค. 2560)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว15297 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เรื่อง ติดตามสถานการณ์อุ... (19 ต.ค. 2560)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๑๕๐๙๕ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพนักงา... (16 ต.ค. 2560)  
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 14648 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโค... (03 ต.ค. 2560)
ที่ นพ 0023.4/14468- 14478ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินง... (29 ก.ย. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ ว 11338 ลว. 22 ส.ค. 2560 เรื่อง โครงการติดตามผลการขับเ... (22 ส.ค. 2560)
ที่ นพ 0023.3/11227 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสั... (21 ส.ค. 2560)
ที่ นพ0023.2/ว9213 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณร... (11 ก.ค. 2560)
ด่วนมาก ที่ นพ 0023.2/ว 9200 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณราย... (11 ก.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๘๘๙๙ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ... (03 ก.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๘๙๐๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุ... (03 ก.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 8746 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เรื่อง การขอรับการสนับ... (29 มิ.ย. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๘๖๕๕ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย... (29 มิ.ย. 2560)
ด่วนมาก ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๘๖๕๕ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง การสำรวจข้อมูลด้าน... (29 มิ.ย. 2560)
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับก... (14 มิ.ย. 2560)
ด่วนที่สุดเรื่องการจัดอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกของพนักงานส่วนท้อ... (13 มิ.ย. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/6601 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การตรวจสอบการดำเนิ... (22 พ.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 4927 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 เรื่อง แจ้งการจัดสรรเงินอ... (05 เม.ย. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 4571 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 เรื่อง โครงการความร่วมมื... (29 มี.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๗๐๐๓ ลว ๑๗ พ.ย.๕๙ เรื่อง โครงการ"บ้านเวียงป่าเป้า....ปลอดจากอัค... (17 พ.ย. 2559)
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 14648 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 1454 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2560

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th