Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หนังสือราชการ สถ.จ. 
ที่ นพ0023.2/ว9213 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณร... (11 ก.ค. 2560)  
ด่วนมาก ที่ นพ 0023.2/ว 9200 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณราย... (11 ก.ค. 2560)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๘๘๙๙ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ... (03 ก.ค. 2560)  
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๘๙๐๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุ... (03 ก.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 8746 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เรื่อง การขอรับการสนับ... (29 มิ.ย. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว๘๖๕๕ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย... (29 มิ.ย. 2560)
ด่วนมาก ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๘๖๕๕ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง การสำรวจข้อมูลด้าน... (29 มิ.ย. 2560)
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับก... (14 มิ.ย. 2560)
ด่วนที่สุดเรื่องการจัดอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกของพนักงานส่วนท้อ... (13 มิ.ย. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/6601 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การตรวจสอบการดำเนิ... (22 พ.ค. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 4927 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 เรื่อง แจ้งการจัดสรรเงินอ... (05 เม.ย. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 4571 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 เรื่อง โครงการความร่วมมื... (29 มี.ค. 2560)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๗๐๐๓ ลว ๑๗ พ.ย.๕๙ เรื่อง โครงการ"บ้านเวียงป่าเป้า....ปลอดจากอัค... (17 พ.ย. 2559)
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว15115 ลงวันที่ 7 กันยายน 25588 เรื่อง ขอความร่วมมือรวบ... (07 ต.ค. 2559)
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๔/๑๓๗๓๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การดำเนินโครงการป... (07 ส.ค. 2559)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๔/๑๐๘๐๒ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การดำเนินโครงการประเมินคุณธ... (17 มิ.ย. 2559)
ด่วนมาก ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ว ๖๑๙ เรื่อง เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่... (19 มิ.ย. 2556)
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ว ๙๒๑๓ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ "การเจ็บป่วยฉุ... (18 มิ.ย. 2556)
ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ว ๙๒๑๐ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี... (18 มิ.ย. 2556)
ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ว ๙๗๕๐ เรื่อง ขอเน้นย้ำการควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ข... (17 มิ.ย. 2556)
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 8746 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรม การก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.3/ว 8746 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรม การก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2560

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20  โทรสาร : 0-4251-5633, 0-4251-5719 ถึง 20
อีเมล์ : admin@npmlocal.go.th

Powered By npmlocal.go.th